A A A K

SmodBIP

Ochrona Danych Osobowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBOWEJ

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”),
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej przedstawia podstawowe informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Bobowej jest: Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej, reprezentowany przez Kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bobowej, ul. Rynek 21, 38 – 350 Bobowa.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej, a także przysługujących Pani/Panu
uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej – Panią Dorotą Pudełko, za pomocą adresu e-mail:
inspektor.ops.bobowa@gmail.com
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda osoby, której dane
dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych),b (wykonywanie zadań realizowanych przez Ośrodek
Pomocy Społecznej na podstawie umowy), c (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze) RODO, do celów wynikających z przepisów prawa, należących do zadań Ośrodka
Pomocy Społecznej.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie
wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4, odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
b) inne osoby i podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Bobowej przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Ośrodek
Pomocy Społecznej w Bobowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt. 4, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych
przepisach prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane
są nieprawidłowe, lub żądania uzupełnienia danych osobowych – w przypadku, gdy dane osobowe są
niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku
gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania
danych osobowych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, lub
osoba, które dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania,
– osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest
podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wynikającego
z przepisów prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania
danych, do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne
wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą, lub
na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych
na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji,
w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba,
której dane dotyczą jest dzieckiem.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby
na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Bobowej Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter
dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.Opublikował: Agnieszka Niemczyńska
Publikacja dnia: 28.06.2022
Podpisał: Anna Teper
Dokument z dnia: 09.02.2022
Dokument oglądany razy: 592