A A A K

SmodBIP

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBOWEJ

Wstęp do deklaracji:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP - http://ops.bip.bobowa.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej
ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa
tel. 18 35 14 456
e-mail: gops@bobowa.pl

Data publikacji strony internetowej: 03.11.2011 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.01.2021 r.

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyjątkiem:
• zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, np. informacje, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, a także zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne w postaci załączników, umieszczane są w formie skanów.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

Strona podmiotowa BIP Urzędu Miejskiego w Bobowej posiada następujące ułatwienia:
• możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
• mapa strony.

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia 28.01.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie oceny dokonanej przez osobę odpowiedzialną za wdrażanie ustaw o dostępności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Osoba odpowiedzialna za wdrażanie ustaw o dostępności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej – Grzegorz Janota
Adres do korespondencji: ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa
Telefon: 18 35 14 456
E-mail: gops@bobowa.pl

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej obecnie nie zatrudnia pracownika posiadającego umiejętność posługiwania się polskim językiem migowym, nie zatrudnia także osoby świadczącej usługi komunikacji w języku migowym.

Procedura wnioskowo-skargowa:

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.848 ze zm.) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Może także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej znajduje się przy ul. Rynek 21 w Bobowej.
Do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej prowadzi 1 wejście: od strony ulicy Grunwaldzkiej, które jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych, poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego.
Sanitariat w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea, oznaczeń kontrastowych, a także oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem.Opublikował: Agnieszka Niemczyńska
Publikacja dnia: 28.01.2021
Podpisał: Agnieszka Niemczyńska
Dokument z dnia: 28.01.2021
Dokument oglądany razy: 910